ـ میل و موریسون (1985): با تشریح نظام گردشگری از دیدگاه عرضه و تقاضا چهار بخش اصلی نظام گردشگری را شامل:

1ـ بازار گردشگران.2- سفر(حمل ونقل).3ـ مقصد(جاذبه‌ها، تسهیلات، خدمات).4-بازاریابی (اطلاعات و پیشبرد) در نظر می‌گیرد که هر بخش زنجیروار با دیگری ارتباط نزدیکی دارد(ایسکیپ، 1991:22).

لیپر[1] (1990): مدلی را ارائه نمود که به فعالیت گردشگران، بخش‌های صنعت و عناصر جغرافیایی به عنوان سه عنصر اصلی نظام گردشگری می‌پردازد(کوپر[2]ودیگران،2005: 8-9).

اینسکیپ (1991): در زمینه نظام گردشگری به این نکته تصریح می کند که اگر چه صنعت گردشگری یک صنعت چند بخشی می باشد ولیکن با مد نظر قرار دادن آن به عنوان یک نظام با بخش‌های وابسته می توان به شکلی هم پیوند به تعریف، تحلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت آن پرداخت. او بر این نکته تأکید می کند که عرضه و تقاضای گردشگری بایستی در چارچوب تأمین اهداف اجتماعی و زیست محیطی متوازن گردد(اینسکیپ، 1991: 22).

گان (1993): با رویکردی مشابه میل و موریسون، نظام گردشگری را با اصطلاحات عرضه و تقاضا تشریح می‌نماید. او مردم علاقه‌مند و دارای توانایی سفر یا گردشگران را به عنوان تقاضا تعیین می‌نماید و سمت عرضه را در برگیرنده انواع گوناگونی از حمل و نقل، جاذبه‌ها، تسهیلات و خدمات برای گردشگران، اطلاعات و تبلیغات پیشبردی در نظر می‌گیرد. همچنین او منابع طبیعی، منابع فرهنگی، کارآفرینی ،منابع مالی، نیروی کار، رقابت، اجتماع، سیاست‌های دولت، سازمان و رهبری را به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارکرد نظام گردشگری تعیین می‌نماید(گان، 1993، 52 ).

ونهوف[3] (2005): نظام گردشگری را به عنوان چارچوبی تعریف می کند که  عرضه گردشگری در مقصد، عناصر اتصالی بین عرضه و تقاضای گردشگری وتقاضای گردشگری در مبدا را نشان می‌دهد. عرضه کنندگان، عناصر کلیدی را فراهم می‌آورند که با همدیگر تجربه کلی بازدید کننده را شکل دهند(ونهوف، 2005: 75-76). در میان این عناصر نیروی کار به عنوان عامل کلیدی به شمار می رود و دیگر عامل‌های عرضه شامل: تولید کنندگان غذا و نوشابه، تولید کنندگان صنایع دستی محلی و تولید کنندگان تجهیزات (نظیر: وسایل بازی در شهربازی‌ها، تجهیزات کمپنیگ یا اردو) می باشند. عرضه کنندگان از طریق کانال‌های بازاریابی در زمینه کارآمدی عملکرد نظام گردشگری یاری‌رسان هستند(ریچی و کراوچ[4]، 2005 : 97).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Leiper

[2] Cooper

[3] Vanhove

[4] Richie & Crouch

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه