4-1-2- تعاریف برنامه‌ریزی گردشگری

برنامه‌ریزی گردشگری فرایند تصمیم‌گیری در ارتباط با آینده مناطق، جاذبه‌ها و خدمات مقصد می‌باشد( اینسکیپ[4] 1991).

برنامه‌ریزی گردشگری به معنای نظاره آینده و پرداختن به پیامدهای پیش‌بینی شده می‌باشد و تنها شیوه‌ای می باشد که از طریق آن می‌توان به منافع ناشی از توسعه گردشگری دست پیدا نمود. برنامه‌ریزی گردشگری می‌بایست بصورت استراتژیک و هم پیوند باشد( گان[5]، 2002، 2) .

5-1-2-  ویژگی های برنامه ریزی گردشگری

برنامه‌ریزی گردشگری به عنوان یک کوشش منطقی ،تاکید زیادی بر اهداف بلند مدت و کوتاه مدت توسعه برای مردم یک منطقه دارد.

  • برنامه‌ریزی گردشگری شامل مراحل می‌باشد که از مطالعه محصول گردشگری یک ناحیه شروع شده و در نهایت طرحی برای توسعه گردشگری در منطقه ارائه می‌دهد.
  • برنامه‌ریزی گردشگری به اندازه زیادی دارای فرایندی منسجم می باشد.
  • برنامه‌ریزی گردشگری اهداف بلند مدت اقتصادی را با حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی بومیان محلی هم پیوند می‌سازد.
  • برنامه‌ریزی استراتژیک گردشگری در سراسر فرایند برنامه‌ریزی بر کیفیت، کارایی و اثربخشی تأکید دارد (سیمپسون[6]، 2001).

 

 

6-1-2- فرایند برنامه ریزی گردشگری

توسعه گردشگری اثربخش بطور اتفاقی رخ نخواهد داد. پس، گردشگری بایستی برنامه‌ریزی گردد تا بتوان تجربه رضایت‌بخش را برای گردشگران ، انتفاع را برای مقصدها از طریق حداقل کردن هزینه‌های بالقوه و اثرات منفی کسب نمود، پس، توجه نیاز به برنامه‌ریزی گردشگری و اهمیت مطالعات آن لازم و ضروری می باشد. فرایند برنامه‌ریزی در حقیقت بسیار پیچیده می باشد. علت های این پیچیدگی را در موارد زیر می‌توان جست‌وجو نمود:

1/ برنامه‌ریزی در سطوح مختلف سیستم گردشگری رخ می دهد ، از سطح یک سایت یا جاذبه تا برنامه‌ریزی مقصد، منطقه یا سطح ملی . هر سطح نیز پیچیدگی‌ها و اهداف متفاوت خاص خود را دارد(شارپلی[7]،112:2006).

[1] Tourism planning

[2] Edgell

[3] Ruhanen

[4] Inskeep

[5] Gunn

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Simpson

[7] Sharpley

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد