صاحبنظران مدیریت تعاریف متفاوتی از مدیریت استراتژیک ارائه نموده اند که به تعدادی از آنها به مقصود درک عمیق تر موضوع تصریح شده می باشد.

v     مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی که عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند(دیویدهانگر ودیگران،15،1381).

v     مجموعه ای از تصمیم ها و اعمال می باشد که منجر به طراحی و اجرای استراتژی هایی می گردد که برای حصول به اهداف یک سازمان مورد بهره گیری قرار می گیرد( پیرسون و رابینسون،1988 ).

v     تصمیم ها و فعالیت های یکپارچه ای می باشد که به مقصود طراحی ،اجراوکنترل و ارزیابی نتایج آنها صورت می پذیرد( امیرکبیری،44،1381) .

v     فعالیت های مربوط به مطالعه ، ارزیابی و انتخاب به مقصود تدوین استراتژی را در بر می گیرد. این فعالیت ها بطور اختصار عبارتند از :

1/ مطالعه و شناخت محیط بیرونی

2/ تدوین استراتژی های لازم

3/ تبدیل استراتژی ها به سیاست

4/ طراحی سازمان متناسب با استراتژی و ایجاد هماهنگی به مقصود دستیابی به اهداف

5/ ایجاد سیستم های برنامه ریزی ،انگیزش وکنترل به مقصود اجرای اثربخش استراتژی ها  (هینترهابر[1]،1،1984) .

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2-2- ویژگی های مدیریت اسراتژیک

مدیریت استراتژیک علاوه بر ویژگی های کلی مدیریت دارای ویژگی های زیر می باشد :

v     مدیریت استراتژیک وظیفه مدیرعالی سازمان می باشد .

v     مدیریت استراتژیک معطوف به آینده بوده و به اهداف بلندمدت موسسه مربوط می گردد.

v     مدیریت استراتژیک به سازمان به عنوان یک سیستم نگاه می کند.

v     مدیریت استراتژیک سازمان را به عنوان یک سیستم باز تعریف می کند.

v     مدیریت استراتژیک اهداف سازمان را با اهداف جامعه متناسب می کند.

v     مدیریت استراتژیک مدیران سطوح پایین را هدایت می کند.

v     مدیریت استراتژیک منابع را بطور اثر بخش توزیع می کند.

v     مدیریت استراتژیک بدلیل اینکه بطور یکپارچه با تاثیر و بهره وری سازمان مربوط می باشد، در تصمیم گیریها ازمنابع و داده های اطلاعاتی متنوع و متفاوت بهره گیری می کند( باسمن و فاتک[2] ، 1989،16-14).

[1] Hinter Huber

[2] Bosemann & Phatak

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد