پایداری مفهومی می باشد که به تناوب در توسعه، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مورد بهره گیری قرار می­گیرد. بهره گیری امروزی از واژه پایداری به زمان ارایه گزارش بروتلند[2] در سال 1987 باز می­گردد(هلدن،2000). در این گزارش واژه توسعه پایدار مورد بهره گیری قرار گرفت. این گزارش به محیط­زیست کره زمین پرداخت و طی آن در مورد، بهره گیری از منابع ناپایدار، به مقصود آن چیز که توسعه بسیار سریع یاد شده، ابراز نگرانی گردید. در نشست زمین که سال 1992 در ریودوژانیرو برگزار گردید، نگرانی­ها و موارد مطرح شده در گزارش بروتلند یک بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. این کنفرانس برنامه­ای را به مقصود ترویج توسعه پایدار در سراسر دنیا ارایه نمود. این برنامه به عنوان دستور کار 21 شناخته شده می باشد. دستور کار 21 برنامه­ کاری می باشد که اصول پایه­ای مورد نیاز جهت حرکت به سوی پایداری را مشخص می­کند(هلدن[3]،164:2000). رویکرد ویژه دستورکار 21 دست­اندرکار کردن جوامع محلی در فرایند توسعه از طریق یک رویکرد پایین به بالا می باشد. با این حال، مفهوم توسعه پایدار به گونه کامل نه در گزارش بروتلند و نه در گزارش ریو تعریف نشد(میسون،2003، 277).

توسعه پایدار فرایندی می باشد که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را بر می­آورند و سطح زندگی خود را ارتقاء می­بخشند، بی آنکه از منابعی که به نسل­های آینده تعلق دارد، مصرف کنند و سرمایه­های آتی را برای تامین خواسته­های آنی به هدر دهند(زاهدی،5 : 1388).

مفاهیم و ایده­آل­های توسعه پایدار عبارتند از:

v     یکپارچگی اقتصادی- محیطی[4]: تصمیمات اقتصادی بایستی با در نظر داشتن آثاری که بر محیط­زیست می­گذارند، اتخاذ شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

v     تعهد بین نسل­ها[5]: در زمان حاضر تصمیمات بایستی با در نظر داشتن نتایجی که بر محیط­زیست نسل­های آینده دارند، اتخاذ شوند.

v     عدالت اجتماعی[6]: کلیه مردم حق برخورداری از محیطی هستند که بتوانند در آن محیط رشد کرده وشکوفا شوند.

v     حفاظت محیطی[7]: محافظت از منابع و طرفداری از دنیای جانوری و گیاهی لازم است.

v     کیفیت زندگی[8]: تعریف گسترده­تری بایستی از رفاه بشری ارایه گردد به نحوی که از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.

v     مشارکت[9]: نهادها بایستی مجدداً سامان­دهی شوند به نحوی که از طریق آن­ها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرایند تصمیم­گیری فراهم آید(زاهدی، 1388، ص 6).

[1] -Sustainable Development

[2] – Brundtland

[3] Holden

[4] – Economy- environment integration

[5] – Intergenerational obligation

[6] – Social justice

[7] – Environmental protection

[8] – Quality of life

[9] – Participation

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد